Gobo Projector - การฉายโลโก้ที่กำหนดเอง

โปรเจ็กเตอร์ Gobo - ไฟฉายโลโก้แบบกำหนดเอง - LED หมุนได้ โปรเจ็กเตอร์โฆษณาในร่มหรือกลางแจ้ง โคมไฟฉายโลโก้พื้นหรือผนังจาก 3M ถึง 500M