ข้อกำหนดและเงื่อนไข

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายทั่วไปต่อไปนี้ควบคุมการเสนอและการขายผลิตภัณฑ์และ / หรือบริการบนเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ www.cool-mania.com (“ เว็บไซต์”) โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ใด ๆ

Media Leaders sro ซึ่งเป็น บริษัท ที่จดทะเบียนในสโลวาเกีย (เลขทะเบียนธุรกิจ 46 406 999 รหัสภาษีและหมายเลข VAT SK2023368787 มีสำนักงานจดทะเบียนในสโลวาเกียที่ Dlha 4, 974 05 Banska Bystrica ประเทศสโลวาเกีย Media Leaders เป็นผู้ถือ e เว็บไซต์ -commerce Cool-mania

1. ฟิลด์แอปพลิเคชันเว็บไซต์

1.1 ร้านค้าออนไลน์ Cool-mania สงวนไว้สำหรับการขายปลีก Cool-mania นำเสนอผลิตภัณฑ์สำหรับขายเฉพาะลูกค้า "ผู้ใช้ปลายทาง" นั่นคือ "ผู้บริโภค" ถือเป็น "ผู้บริโภค" บุคคลใดก็ตามที่ซื้อสินค้าโดยมีวัตถุประสงค์ที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางการค้าช่างฝีมือหรืออาชีพใด ๆ ที่ดำเนินการในธุรกิจของตน หากผู้ใช้ไม่ใช่ "ผู้บริโภค" ได้รับเชิญให้หลีกเลี่ยงการส่งคำสั่งซื้อบนร้านค้าออนไลน์ Cool-mania ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ดำเนินการตามคำสั่งซื้อจากผู้ใช้ที่ไม่ใช่ "ผู้บริโภค" และคำสั่งซื้อใด ๆ ที่ไม่เป็นไปตามนโยบายทางธุรกิจของ Cool-mania

1.2 ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ในเว็บไซต์ไม่ถือเป็นข้อเสนอที่มีผลผูกพันสำหรับการขายผลิตภัณฑ์ในประเทศหรือสถานที่ใด ๆ

ผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายบนเว็บไซต์สามารถซื้อและจัดส่งให้กับลูกค้าที่อาศัยอยู่และระบุว่าเป็นปลายทางทั่วโลกเท่านั้น

1.3 การซื้อผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์อนุญาตให้ผู้ที่รับประกันว่ามีอายุอย่างน้อยสิบแปด (18) ปีและสามารถทำสัญญาที่มีผลผูกพันตามกฎหมายได้

1.4 การขายผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์ถือเป็นสัญญาระยะทางที่อยู่ภายใต้ข้อบังคับ 50 และ seq ของกฤษฎีกากฎหมายสโลวัก N. 206 ของวันที่ 6 กันยายน 2548 (“ Consumer Code”) และโดยพระราชกำหนดกฎหมายของสโลวักฉบับที่ 70 ของวันที่ 9 เมษายน 2546 ซึ่งมีข้อบังคับว่าด้วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

1.5 ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปในการขายคือข้อกำหนดที่เผยแพร่ ณ วันที่ส่งคำสั่งซื้อ อาจมีการแก้ไขเป็นครั้งคราวโดยคำนึงถึงการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่อาจเกิดขึ้นได้ การเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะมีผลตั้งแต่วันที่เผยแพร่บนเว็บไซต์

2. การยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปในการขายและข้อสรุปของสัญญา

2.1 ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ในการสรุปสัญญา สัญญาดังกล่าวได้รับการสรุปในประเทศในสหภาพยุโรปตามที่ระบุไว้ใน Paraghraph 1.2 ข้างต้น

2.2 ลูกค้าจะต้องอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ด้วยความเอาใจใส่ ลูกค้าควรดาวน์โหลดบันทึกหรือพิมพ์สำเนารวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ์ในการถอนและข้อมูลอื่น ๆ ที่ Cool-mania ให้ไว้บนเว็บไซต์ไม่ว่าจะก่อนหรือระหว่างกระบวนการซื้อ

2.3 ในการสรุปการซื้อผลิตภัณฑ์อย่างน้อยหนึ่งรายการบนเว็บไซต์ลูกค้าจะต้องกรอกแบบฟอร์มคำสั่งซื้อและส่งไปยัง Cool-mania ทางอิเล็กทรอนิกส์ตามคำแนะนำที่ปรากฏบนเว็บไซต์ในระหว่างขั้นตอนการสั่งซื้อ

2.4 โดยการส่งแบบฟอร์มคำสั่งซื้อผ่านทางเว็บไซต์ (ส่งต่อ) ลูกค้ายอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายทั่วไปเหล่านี้ในสัญญากับ Cool-mania โดยไม่มีเงื่อนไข ในกรณีที่ไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดบางประการที่มีอยู่ในเงื่อนไขการขายทั่วไปเหล่านี้ผู้ใช้ไม่ได้รับเชิญให้ส่งแบบฟอร์มคำสั่งซื้อใด ๆ บนเว็บไซต์

2.5 Cool-mania จะยื่นแบบฟอร์มคำสั่งซื้อในฐานข้อมูลตามเงื่อนไขของกฎหมาย ลูกค้าสามารถเข้าถึงแบบฟอร์มคำสั่งซื้อของเขาผ่านส่วน“ http://www.cool-mania.com/user/in ” บนเว็บไซต์

2.6 เมื่อลูกค้าส่งคำสั่งซื้อแล้ว Cool-mania จะส่งอีเมล "ยืนยันรายการสั่งซื้อ" เพื่อรับทราบการรับสินค้า
อีเมลนี้จะแสดงข้อมูลส่วนบุคคลที่สำคัญของคำสั่งซื้อ: ข้อมูลส่วนบุคคลที่ลูกค้าป้อนที่อยู่ในการจัดส่งรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อ (คำอธิบายและปริมาณ) รายละเอียดราคาวิธีการชำระเงินค่าจัดส่งค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในที่สุด เป็นข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ์ในการถอนและสรุปข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปในการขาย ลูกค้ารับรองที่จะตรวจสอบความถูกต้องและสื่อสารการแก้ไขในที่สุดผ่านทางอีเมล [email protected]
ข้อความอีเมลนี้ไม่ถือเป็นการยอมรับคำสั่งซื้อ แต่เป็นเพียงการยืนยันการรับสินค้าที่ถูกต้องโดยระบบที่เหมาะสมของ Cool-mania เท่านั้นลูกค้าจะพบ "หมายเลขคำสั่งซื้อ" ส่วนตัวของเขาซึ่งจะต้องใช้ในรายการอื่น ๆ หลังจากการสื่อสารกับ Cool-mania

2.7 สัญญาระหว่าง Cool-mania และลูกค้าจะสรุปได้ก็ต่อเมื่อ Cool-mania ยืนยันว่าคำสั่งซื้อได้รับการยอมรับทางอีเมล "Order and Shipment Confirmation"

2.8 อีเมลใด ๆ ที่ส่งถึงลูกค้าเพื่อรับทราบสถานะการสั่งซื้อของเขา (เช่นอีเมล "ขอข้อมูลเพิ่มเติม" หรืออีเมล "การแจ้งความล่าช้าในการจัดส่ง") หรือการสื่อสารด้วยวาจาเกี่ยวกับคำสั่งซื้อจะต้องไม่ถือว่าเป็นการยอมรับ
การเสร็จสิ้นของสัญญาจะเกิดขึ้นพร้อมกับการจัดส่งผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อเว้นแต่ว่า Cool-mania ไม่ได้แจ้งให้ลูกค้าทราบถึงการไม่ยอมรับหรือลูกค้าได้ร้องขอให้ยกเลิก

2.9 Cool-mania ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธหรือ จำกัด คำสั่งซื้อที่ไม่รับประกันความสามารถในการละลายเพียงพอหรือไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้อง ตลอดจนคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีจำหน่ายแล้ว (สินค้าหมด)
ในประโยคเหล่านี้ Cool-mania จะสื่อสารทางอีเมลถึงลูกค้าโดยเร็วที่สุดว่าสัญญายังไม่ได้ข้อสรุปและยังไม่ยอมรับใบสั่งซื้อโดยระบุเหตุผลของการปฏิเสธ
ในกรณีที่ชำระเงินเรียบร้อยแล้ว Cool-mania จะคืนเงินให้ลูกค้าตามจำนวนเงินที่เรียกเก็บไปแล้วพร้อมกับการกลับรายการ (ดูรูป 13. วิธีการคืนเงิน)
Cool-mania ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธคำสั่งซื้อจากลูกค้าที่ Cool-mania มีข้อพิพาททางกฎหมายเกี่ยวกับคำสั่งซื้อก่อนหน้านี้ Cool-mania อาจยกเลิกคำสั่งซื้อใด ๆ หากสงสัยว่ามีการฉ้อโกงและอาจปฏิเสธที่จะดำเนินการตามคำสั่งซื้อจากลูกค้าที่มีประวัติการสั่งซื้อที่ฉ้อโกงก่อนหน้านี้

3. ข้อมูลผลิตภัณฑ์และการวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์

3.1 ลักษณะสำคัญของแต่ละผลิตภัณฑ์จะแสดงใน“ หน้าข้อมูลผลิตภัณฑ์” แต่ละหน้าตามข้อมูลที่ผู้ผลิตให้มา Cool-mania ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหน้าข้อมูลผลิตภัณฑ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

3.2 Cool-mania จะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อแสดงภาพให้ใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์ที่เสนอขายมากที่สุด
อย่างไรก็ตามสีของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างจากของจริงตามการตั้งค่าของระบบคอมพิวเตอร์ที่ผู้ใช้ใช้
รูปภาพในข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างกันด้วยเฉดสีขนาดหรือเกี่ยวข้องกับอุปกรณ์เสริมของผลิตภัณฑ์ใด ๆ สำหรับวัตถุประสงค์ของข้อตกลงการซื้อจะเหนือกว่าคำอธิบายของผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในแบบฟอร์มคำสั่งซื้อที่ส่งโดยลูกค้า

3.3 บนเว็บไซต์ยังสามารถแสดงข้อมูลสนับสนุนการซื้อในลักษณะทั่วไปเช่นที่พบเป็นต้นหรือในคู่มือการซื้ออภิธานศัพท์
ข้อมูลนี้จัดทำขึ้นเป็นข้อมูลทั่วไปที่เรียบง่ายซึ่งไม่สอดคล้องกับลักษณะที่แท้จริงของผลิตภัณฑ์เดียว สำหรับวัตถุประสงค์ของข้อตกลงการซื้อจะเหนือกว่าคำอธิบายของผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในแบบฟอร์มคำสั่งซื้อที่ส่งโดยลูกค้า

3.4 ใน "หน้าข้อมูลผลิตภัณฑ์" สำหรับแต่ละผลิตภัณฑ์มีส่วนพิเศษที่มีข้อมูลเกี่ยวกับ "ผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่าย" ลูกค้าสามารถซื้อได้เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีข้อความต่อไปนี้“ In Stock”
ในกรณีที่สถานะสินค้าคือ“ สินค้า หมด ” ลูกค้าสามารถดำเนินการจองผลิตภัณฑ์ได้และ Cool-mania ในนามของลูกค้าจะสั่งซื้อไปยังซัพพลายเออร์ เมื่อสินค้าพร้อมจำหน่าย Cool-mania จะแจ้งให้ลูกค้าทราบทางอีเมล

3.5 โปรดทราบว่าการเพิ่มสินค้าลงในตะกร้าสินค้าไม่ได้หมายความว่าสินค้าจะถูกจองให้กับลูกค้าโดยอัตโนมัติ
ลูกค้ารายอื่นยังคงสามารถซื้อผลิตภัณฑ์ได้จนกว่าจะมีการส่งและแจ้งยืนยันการสั่งซื้อโดย Cool-mania ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายเหล่านี้
อาจขึ้นอยู่กับใบสั่งซื้อพร้อมกันบนเว็บไซต์ เป็นไปได้เนื่องจากเหตุผลทางเทคนิคที่ "ผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่" อาจหมดสต็อกหลังจากส่งคำสั่งซื้อดังนั้นจึงจำเป็นต้องรอการจัดหาใหม่ ในกรณีนี้ลูกค้าจะได้รับแจ้งทางอีเมลทันที ("สินค้าที่จองไว้" หรือ "ความล่าช้าในการจัดส่ง") และอาจขอยกเลิกคำสั่งซื้อได้ตลอดเวลาก่อนการจัดส่งสินค้าโดยคลิกที่ปุ่ม "ยกเลิก" ที่อยู่ใน อิเมล.

3.6. ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ไม่พร้อมใช้งานลูกค้าจะได้รับแจ้งทางอีเมลทันทีและไม่ว่าในกรณีใด ๆ ภายในสามสิบ (30) วันนับจากวันถัดจากการส่งคำสั่งซื้อ หากการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว Cool-mania จะคืนเงินให้ลูกค้าตามจำนวนเงินที่เรียกเก็บไปแล้วพร้อมกับการกลับรายการ (ดูย่อหน้าด้านล่าง: 13. ขั้นตอนการคืนเงิน)

4. ราคาค่าขนส่งภาษีและอากร

4.1 ราคาทั้งหมดที่เผยแพร่บนเว็บไซต์เป็นสกุลเงินยูโร (ยูโร) แปลงเป็นสกุลเงินอื่นตามอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว (20%) หากสินค้าถูกจัดส่งและจัดส่งทั่วโลก

4.2 Cool-mania ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาของผลิตภัณฑ์ได้ตลอดเวลา เป็นที่เข้าใจว่าราคาของผลิตภัณฑ์ที่จะเรียกเก็บจากลูกค้าเป็นราคาที่แสดงบนเว็บไซต์ในขณะที่ส่งคำสั่งซื้อ การเพิ่มหรือลดในที่สุดหลังจากการส่งคำสั่งจะไม่ได้รับการพิจารณา

4.3 ราคาสินค้าไม่รวมค่าขนส่ง ค่าใช้จ่ายในการจัดส่ง จะถูกเรียกเก็บจากลูกค้าและลูกค้าจะต้องชำระร่วมกับการชำระเงินในราคาสั่งซื้อทั้งหมด
จำนวนเงินสำหรับคำสั่งซื้อทั้งหมดคือ 8 eur (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ในรถเข็นระหว่างขั้นตอนการสั่งซื้อทางออนไลน์และก่อนที่จะสรุปรวมทั้งในอีเมล "การยืนยันการสั่งซื้อและการจัดส่ง"

4.4 ราคารวมของการสั่งซื้อ (พร้อมการระบุค่าใช้จ่ายในการจัดส่งแยกต่างหากและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่น ๆ ) จะแสดงในรถเข็นเสมอเมื่อสิ้นสุดขั้นตอนการซื้อ "ยอดรวมนี้ (ซึ่งจะระบุให้ลูกค้าทราบใน" รายการสั่งซื้อ การยืนยัน” และในอีเมล "การยืนยันการสั่งซื้อและการจัดส่ง") จะเป็นจำนวนเงินทั้งหมดที่ลูกค้าต้องชำระเกี่ยวกับใบสั่งซื้อไม่มีสิ่งใดที่ลูกค้าจะต้องชำระเกินกว่าจำนวนนี้นอกเหนือจากภาษีศุลกากรในที่สุด (ดูย่อหน้าด้านล่าง) .

4.5 การจัดส่งไปยังจุดหมายปลายทางที่เฉพาะเจาะจงบางแห่งอาจต้องมีค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่ผู้รับเป็นผู้รับผิดชอบและชำระเมื่อส่งมอบสินค้าโดยตรงไปยังหน่วยงานด้านภาษีและศุลกากรหรือไปยังผู้จัดส่ง ลูกค้าชดใช้ความบ้าคลั่งจากภาษีการเรียกเก็บและค่าใช้จ่ายดังกล่าว อย่างไรก็ตามภาษีที่เป็นไปได้การจัดเก็บค่าใช้จ่ายหรือหน้าที่อื่น ๆ ที่กำหนดโดยกฎหมายของแต่ละประเทศที่มีการจัดส่งและจัดส่งผลิตภัณฑ์จะต้องเป็นภาระของลูกค้าทั้งหมด

5. วิธีการซื้อ

5.1 การซื้อผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์เป็นไปได้ทั้งที่มีหรือไม่ต้องลงทะเบียน การลงทะเบียนช่วยให้ลูกค้ามีบริการเพิ่มเติมมากมายโดยการสร้างโปรไฟล์ส่วนบุคคล

5.2 ใน eShop ออนไลน์ลูกค้าเลือกและเพิ่มสินค้าที่มีและสั่งซื้อลงในรถเข็นตามที่อธิบายไว้ใน "หน้าข้อมูลผลิตภัณฑ์" ที่เกี่ยวข้อง ในระหว่างการป้อนคำสั่งซื้อลูกค้าจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่าง (ข้อมูลส่วนบุคคลปลายทางของข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์พื้นฐานและหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่อยู่อีเมล) และใส่รายละเอียดที่ถูกต้องของบัตรเครดิตที่มีความรับผิดชอบตามกฎหมายหรือวิธีการชำระเงินอื่น ๆ (ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขการขายเหล่านี้)

5.3 Cool-mania ขอสงวนสิทธิ์ในการขอข้อมูลและเอกสารเพิ่มเติมเพื่อยืนยันตัวตนและความเป็นเจ้าของของลูกค้าเพื่อชำระเงิน ลูกค้ารับประกันว่าข้อมูลทั้งหมดที่ให้มาเป็นความจริงถูกต้องและครบถ้วน (ดูย่อหน้าถัดไปเกี่ยวกับวิธีการชำระเงิน)

5.4 หลังจากวางคำสั่งซื้อ (ส่งต่อ) ลูกค้าจะได้รับเชิญให้พิมพ์หรือบันทึกสำเนาอิเล็กทรอนิกส์และยังคงรักษาเงื่อนไขทั่วไปของการขายในปัจจุบันตามข้อกำหนดเกี่ยวกับการขายทางไกล

5.5 ลูกค้าที่ทำการสั่งซื้อด้วยการเข้าสู่ระบบ (หมายความว่าเขาเป็นลูกค้าที่ลงทะเบียนและได้สร้างโปรไฟล์ของตนเอง)

5.6 หลังจากยืนยันการรับแบบฟอร์มใบสั่งซื้อที่ถูกต้องให้กับลูกค้า (ดูข้อ 2.6) Cool-mania จะประมวลผลคำสั่งซื้อและตรวจสอบข้อมูลที่ลูกค้าป้อนวิธีการชำระเงินการเตรียมสินค้าในคลังสินค้า ในบางกรณีอาจต้องมีการติดต่อทางโทรศัพท์กับลูกค้าหรือขอเอกสารเพิ่มเติม (ดูย่อหน้าวิธีการชำระเงิน)

5.7 Cool-mania สื่อสารการยอมรับคำสั่งซื้อโดยการส่งอีเมล "การยืนยันคำสั่งซื้อและการจัดส่ง" ซึ่งมีข้อมูลสรุปที่มีอยู่แล้วในแบบฟอร์มคำสั่งซื้อ: ข้อมูลเป้าหมายคำอธิบายและปริมาณของผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อวิธีการชำระเงินการจัดส่งข้อมูล

5.8 ในกรณีที่ถูกปฏิเสธลูกค้าจะได้รับแจ้งจาก Cool-mania โดยเร็วที่สุด (และในกรณีใด ๆ ภายใน 30 วันนับจากวันที่วางคำสั่งซื้อ) โดยส่งอีเมล "แจ้งยกเลิกคำสั่งซื้อ" พร้อมเหตุผล ในกรณีที่การชำระเงินเสร็จสมบูรณ์แล้ว Cool-mania จะให้บริบทคืนเงินแก่ลูกค้าตามจำนวนเงินที่เรียกเก็บไปแล้วพร้อมกับการกลับรายการของธุรกรรม (ดูภาพศิลปะ 10. วิธีการคืนเงิน)

6. วิธีการชำระเงิน

ดังที่กล่าวไว้ในย่อหน้า 4.2 (ราคาสินค้าค่าขนส่งภาษีและอากร) โปรดทราบว่าธุรกรรมทั้งหมดรวมถึงสกุลเงินจะได้รับการแปลเป็นยูโรหลังจากที่ลูกค้าชำระเงิน

6.1 การชำระเงินด้วยบัตรเครดิต

6.1.1 ในกรณีที่ชำระเงินด้วย Creditcard จำนวนเงินที่เกี่ยวข้องกับการซื้อจะถูกหักโดยธนาคารทันทีเมื่อสิ้นสุดการทำธุรกรรมโดยลูกค้าทางออนไลน์

6.1.2 ในขณะที่ทำการสั่งซื้อโดยลูกค้าเซสชันของเว็บจะถูกเปลี่ยนเส้นทางจากเว็บไซต์ไปยังหน้าปลอดภัยบนเว็บไซต์ของ GP WEBpay (SSL) ในเว็บไซต์ดังกล่าวลูกค้าจะสามารถชำระเงินตามราคาได้
ในระหว่างขั้นตอนการซื้อไม่นาน Cool-mania สามารถทราบข้อมูลเกี่ยวกับบัตรเครดิตของลูกค้าได้ ข้อมูลไม่สามารถเข้าถึงได้โดย Cool-mania หรือบุคคลที่สามหรือในเวลาที่ทำการสั่งซื้อหรือในภายหลัง ไม่มีที่เก็บถาวรของ Cool-mania ที่เก็บรักษาข้อมูลดังกล่าว ในกรณีที่ Cool-mania ไม่สามารถรับผิดชอบต่อการฉ้อโกงหรือการละเมิดที่ผิดกฎหมายโดยบุคคลที่สามเมื่อชำระเงินค่าผลิตภัณฑ์ที่ซื้อบนเว็บไซต์

6.1.3 Cool-mania ขอสงวนสิทธิ์ในการขอให้ลูกค้าส่งสำเนาด้านหน้า / ด้านหลังของบัตรประจำตัวที่ถูกต้องทางอีเมล คำขออีเมลจะระบุช่วงเวลาที่ Cool-mania จะต้องได้รับเอกสาร ไม่ว่าในกรณีใดก็ตามระยะเวลานี้จะไม่เกิน 5 วันทำการ อยู่ระหว่างดำเนินการสำหรับเอกสารที่ร้องขอคำสั่งซื้อจะถูกระงับ ในกรณีที่มีการร้องขอลูกค้าจะต้องส่งเอกสารทั้งหมดที่ร้องขอภายในเวลาที่กำหนด หาก Cool-mania ไม่ได้รับเอกสารเหล่านี้ภายในเวลาที่ร้องขอเช่นเดียวกับในคำขออีเมลหรือได้รับเอกสารที่ไม่ถูกต้องหรือหมดอายุ สัญญาจะเป็นไปตามและเพื่อวัตถุประสงค์ของ Art 1456 ซีซีและคำสั่งซื้อจะถูกยกเลิกในเวลาต่อมายกเว้นสิทธิ์ในการชดเชยความเสียหายใด ๆ ที่ Cool-mania อาจเผชิญอันเป็นผลมาจากการกระทำของลูกค้า การยกเลิกสัญญาลูกค้าจะได้รับแจ้งทางอีเมลไม่เกิน 2 วันหลังจากครบกำหนดส่งเอกสารที่ Cool-mania กำหนดและจะส่งผลให้มีการยกเลิกคำสั่งซื้อและจะได้รับเงินคืนตามจำนวนที่ชำระ หาก Cool-mania ได้รับเอกสารที่จำเป็นภายในเวลาที่กำหนดเงื่อนไขในการจัดส่ง ได้แก่ การรับผิดชอบสินค้าโดยผู้จัดส่งจะแจ้งให้ลูกค้าทราบหลังจากการยืนยันการทำธุรกรรมโดย Central เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการฉ้อโกง

6.1.5 Cool-mania ไม่สามารถทราบและไม่จัดเก็บข้อมูลในลักษณะใด ๆ ที่เชื่อมต่อกับบัตรเครดิตของลูกค้าหรือด้วยวิธีการชำระเงินอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบัญชีนั้น)

6.2 โอนเงินผ่านธนาคาร

6.2.1 ลูกค้าสามารถชำระเงินด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร สินค้าที่สั่งจะถูกส่งหลังจากที่เราได้รับการชำระเงิน

เลขที่บัญชี : IBAN: SK9802000000002952352651

ที่อยู่ธนาคารผู้รับ:
Vseobecna uverova banka
Mlynske nivy 1
829 90 บราติสลาวา 25
สโลวาเกีย

รหัส SWIFT (BIC): SUBASKBX

สัญลักษณ์ตัวแปร (อ้างอิง) : หมายเลขคำสั่งซื้อของคุณ

7. การจัดส่ง

7.1 คำว่า "การจัดส่ง" หมายถึงช่วงเวลาที่ Cool-mania มอบความไว้วางใจให้ผลิตภัณฑ์แก่ผู้ขนส่งที่กำหนดไว้ซึ่งรับผิดชอบผลิตภัณฑ์ (เกณฑ์อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อและปลายทาง)

  • โดยปกติแล้วจะได้รับภายใน 5 วันทำการ (อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเทศปลายทาง)
  • จดหมายระหว่างประเทศชั้น 1 'ลงนามสำหรับ' การจัดส่ง - ระหว่างประเทศ 'ลงนามสำหรับ '
  • บริการจัดส่ง GLS - การจัดส่งระหว่างประเทศ

7.2 เงื่อนไขการจัดส่งและเงื่อนไขการจัดส่งมีการกล่าวถึงโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์แต่ละรายการใน "หน้าข้อมูลผลิตภัณฑ์" ที่เกี่ยวข้องแต่ละรายการ เงื่อนไขการจัดส่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ส่งคำสั่งซื้อเว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น

7.3 หากมีการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์หลายรายการพร้อมกันโดยมีสถานะความพร้อมจำหน่ายที่แตกต่างกัน Cool-mania จะดำเนินการจัดส่งเพียงครั้งเดียว การจัดส่งจะดำเนินการตามระยะเวลาที่ยาวนานที่สุด (เช่นในกรณีที่สินค้า 1 รายการที่สั่งซื้อโดยมีสถานะ "สินค้าหมด" พร้อมกับสินค้าที่มีสถานะ "มีสินค้าในสต๊อก" สินค้าทั้งสองจะถูกจัดส่งโดยใช้เวลาในการจัดส่งนานกว่าเช่น 30 วัน)

8. การจัดส่ง: ค่าธรรมเนียมและเงื่อนไข

8.1. การส่งมอบผลิตภัณฑ์จะดำเนินการไปยังที่อยู่ทางไปรษณีย์ของปลายทางที่ลูกค้าระบุไว้ในโมดูลการสั่งซื้อ

ค่าธรรมเนียมการบรรจุและการจัดส่ง

มาตรฐานทั่วโลก - 8 € (การจัดส่งทั่วโลก)

จัดส่งทั่วโลก

8.2 ลูกค้าจะต้องรายงานคุณสมบัติพิเศษใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถานที่จัดส่งสินค้า ในกรณีที่ให้ข้อมูลและรายละเอียดไม่ถูกต้องการโหลดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใด ๆ ที่ Cool-mania จะทนต่อการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้เสร็จสมบูรณ์จะอยู่ในความดูแลของลูกค้า

8.3 การส่งคำสั่งซื้อหมายถึงระดับถนน เราไม่จัดส่งไปยังตู้ป ณ . ที่ทำการไปรษณีย์และไม่จัดส่งไปยัง บริษัท ที่สามที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง / ผู้ขนส่งสินค้า

8.4 ความรับผิดชอบและความเสี่ยงทั้งหมดสำหรับสินค้าที่ซื้อจะเรียกเก็บจากลูกค้านับจากช่วงเวลาที่บริการไปรษณีย์มีลายเซ็นของผู้รับ

8.5 ปัญหาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางกายภาพความสอดคล้องหรือความสมบูรณ์ของสินค้าที่ได้รับจะต้องได้รับการรายงานโดยลูกค้าทันทีถึง Cool-mania และไม่เกิน 5 วันนับจากวันที่จัดส่งโดยรายงานทางอีเมลไปที่ [email protected]

8.6 ในกรณีที่ลูกค้าขอให้ส่งสินค้าที่ซื้อซ้ำ Cool-mania จะดำเนินการจัดส่งใหม่โดยสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการเรียกเก็บเงินนอกเหนือจากค่าใช้จ่ายแล้วค่าใช้จ่ายในการส่งคืนผลิตภัณฑ์ให้กับ Cool-mania

8.12 ในกรณีที่สินค้าที่ซื้อไม่ได้จัดส่งหรือล่าช้าตามเงื่อนไขการจัดส่งที่ระบุไว้ในส่วนข้อมูลจำเพาะลูกค้าสามารถรายงานผ่านทางอีเมล: [email protected] Cool-mania จะตรวจสอบข้อร้องเรียนและจะแจ้งผลให้ลูกค้าทราบทันทีทางอีเมลภายในไม่เกินสิบห้า (15) วันทำการ

9. ผลตอบแทน: สิทธิ์ในการถอน

9.1 ตามข้อ 64 และ seq. ของประมวลกฎหมายผู้บริโภค (พระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 206/2005) ลูกค้า "ผู้บริโภค" มีสิทธิ์ที่จะถอนตัวจากการซื้อผลิตภัณฑ์โดยไม่ต้องรับโทษและไม่ต้องให้เหตุผลด้านข้อกำหนดใด ๆ ภายใน (14) วันนับจากได้รับผลิตภัณฑ์ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในประเด็นต่อไปนี้

9.2 Cool-mania ให้สิทธิ์แก่ลูกค้าเงื่อนไขที่ดีกว่าที่กำหนดโดย Consumer Code (ซึ่งระบุว่าลูกค้าต้องส่งหนังสือแจ้งภายใน 14 วันโดยจดหมายลงทะเบียนทางไปรษณีย์พร้อมใบเสร็จรับเงินคืน) เพื่อใช้สิทธินี้ก็เพียงพอที่จะสื่อสาร จะภายใน 15 วันทำการนับจากวันที่จัดส่งสินค้าทางอีเมล: [email protected] Subject: (“ ฉันต้องการใช้สิทธิ์ในการถอน)

9.3 ในการแจ้งให้ทราบถึงการถอนลูกค้าควรระบุหมายเลขคำสั่งซื้อ (ที่ออกในขณะที่ทำการซื้อ) ผลิตภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ที่ต้องการใช้สิทธิในการถอนและแสดงเจตนาอย่างชัดเจนที่จะถอนออกจากการซื้อ

9.4 เมื่อได้รับคำขอถอนเงินทางอีเมลแล้วฝ่ายบริการลูกค้า Cool-mania จะให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการคืนสินค้าแก่ลูกค้าโดยทันที สินค้าจะต้องถูกส่งไปยังที่อยู่ของ บริษัท ที่ระบุไว้ในหน้าติดต่อ
สินค้าจะต้องถูกส่งคืนเหมือนเดิมไม่ได้ใช้งานพร้อมทั้งชิ้นส่วนและบรรจุภัณฑ์เดิมทั้งหมด (ถุงและ / หรือบรรจุภัณฑ์) โดยเป็นไปตามเงื่อนไขของข้อต่อไปนี้ 9.5

9.5 วิธีการคืนสินค้า - ส่งคืนสินค้าโดยลูกค้า

9.6 ในกรณีที่การถอนไม่ได้ดำเนินการตามศิลปะ 64 และ seq. รหัสผู้บริโภคและโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากผลิตภัณฑ์ไม่ครบทุกชิ้นส่วนและ / หรือมาพร้อมกับอุปกรณ์เสริมและ / หรือองค์ประกอบที่เป็นส่วนหนึ่ง (เช่นฉลากจะต้องติดอยู่กับผลิตภัณฑ์ที่มีตราประทับแบบใช้แล้วทิ้งนั่นคือ ส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์) และ / หรือไม่ได้อยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิมหรือแม้กระทั่งเมื่อลูกค้าได้รับความเสียหายหรือใช้งาน (ผลิตภัณฑ์ไม่ได้รับการสึกหรอล้างใช้งาน) นอกเหนือจากการตรวจสอบสถานะที่เหมาะสม แต่ก็มี ไม่เกี่ยวข้องกับการยกเลิกสัญญาดังนั้นจะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินคืนตามจำนวนเงินที่ลูกค้าจ่ายสำหรับผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์จะยังคงอยู่ในการกำจัดของลูกค้าในคลังสินค้าของ Cool-mania รอการมารับของเขาในขณะเดียวกันก็ยกเลิกคำขอถอนเงิน

9.7 ตามมาตรา. 67 วรรคสี่ของประมวลกฎหมายผู้บริโภคหลังจากได้รับผลิตภัณฑ์และหลังจากตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดและขั้นตอนในการใช้สิทธิในการเพิกถอนและความสมบูรณ์ (ตามที่ระบุไว้ในย่อหน้าข้างต้น) Cool-mania จะต้องภายใน สิบสี่ (14) วันนับจากวันที่ได้รับผลิตภัณฑ์และในกรณีใด ๆ ภายในสามสิบ (30) วันนับจากวันที่ Cool-mania ได้รับแจ้งเกี่ยวกับการร้องขอการถอนเงินให้คืนเงินตามจำนวนเงินที่ลูกค้าจ่ายไป การคืนเงินจะรวมค่าจัดส่ง แต่ไม่ใช่จำนวนเงินที่จ่ายสำหรับการซื้อ "บริการจัดส่งเพิ่มเติม" ใด ๆ

แบบฟอร์มการร้องเรียน - (จำเป็นต้องดำเนินการตามและส่งคืนสินค้า - ใช้การรับประกันสินค้า 2 ปีสำหรับข้อบกพร่องของผลิตภัณฑ์)

แบบฟอร์มการถอน - (ต้องกรอกและส่งพร้อมสินค้าที่ส่งคืนภายใน 14 วันหลังจากได้รับสินค้า)

10. ขั้นตอนการคืนเงิน

10.1 การคืนเงินจะดำเนินการด้วยการกลับรายการการชำระเงิน (หากลูกค้าชำระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือโอนเงินผ่านธนาคาร)

10.2 ในกรณีที่ผู้รับสินค้าไม่ตรงกันระหว่างผู้รับสินค้าที่ระบุในแบบฟอร์มการสั่งซื้อและผู้ที่ชำระเงินตามจำนวนเงินที่ซื้อการคืนเงินในกรณีที่มีสิทธิ์ในการถอนจะดำเนินการโดย Cool-mania สำหรับผู้ที่ทำการชำระเงิน

10.3 ตามที่กล่าวไว้แล้วในข้อ 4.1 ธุรกรรมทั้งหมดที่ทำโดยลูกค้าที่อาศัยอยู่ในประเทศสหภาพยุโรปจะถูกแปลงเป็นยูโรอันเป็นผลมาจากการชำระเงินของลูกค้า สำหรับการชำระเงินในสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่ยูโร Cool-mania จะยังคงคืนเงินเป็นยูโรจากนั้นจำนวนเงินในสกุลเงินจะคำนวณตามอัตราส่วนของการเปลี่ยนแปลงในวันที่ทำการคืนเงิน ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงถูกเรียกเก็บจากลูกค้า

11. การรับประกันทั่วไป

11.1 ผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายบนเว็บไซต์อาจอยู่ภายใต้การรับประกันแบบเดิมที่ออกโดยผู้ผลิต ("การรับประกันแบบทั่วไป") ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของผลิตภัณฑ์ ลูกค้าสามารถวางใจในการรับประกันนี้กับผู้ผลิตเท่านั้น ระยะเวลาการขยายอาณาเขตข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานประเภทของความเสียหายและ / หรือข้อบกพร่องที่ครอบคลุมและข้อ จำกัด ของการรับประกันขึ้นอยู่กับผู้ผลิตแต่ละรายและระบุไว้ในใบรับรองการรับประกันที่อยู่ในกล่องผลิตภัณฑ์

ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากข้อบกพร่องในผลิตภัณฑ์ดังกล่าว
การรับประกันประเภทนี้มีลักษณะโดยสมัครใจและไม่เพิ่มไม่เปลี่ยนไม่ จำกัด หรือยกเว้นและจะไม่มีผลต่อการรับประกันทางกฎหมาย

12. การรับประกันตามกฎหมายเป็นเวลา 24 เดือนสำหรับข้อบกพร่องด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนด

12.1 ตามประมวลกฎหมายผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ขายบนเว็บไซต์ให้กับ "ผู้บริโภค" ยังอยู่ภายใต้การรับประกันตามกฎหมายเป็นเวลา 24 เดือนซึ่งครอบคลุมถึงความไม่เป็นไปตามคุณภาพที่กำหนดและประกาศไว้ในสัญญา (ภายใต้มาตรา 128 ff. Leg. No 206/2548) ในการรับบริการรับประกันลูกค้าจะต้องเก็บใบเสร็จการสั่งซื้อ (อีเมล "การยืนยันการสั่งซื้อและการจัดส่ง" หรือใบส่งของผู้จัดส่งหรือหลักฐานการชำระเงิน)

12.2 การรับประกันตามกฎหมายเป็นเวลา 24 เดือนครอบคลุมถึงข้อบกพร่องหรือความไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ซึ่งไม่ปรากฏให้เห็น ณ เวลาที่ซื้อซึ่งมีอยู่ ณ เวลาที่ส่งมอบสินค้าหากผลิตภัณฑ์ถูกใช้อย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์การใช้งานและตามที่กำหนดโดย ผู้ผลิต (ข้อกำหนดที่มีอยู่ในเอกสารที่แนบมากับผลิตภัณฑ์ในที่สุด
ข้อบกพร่องของความสอดคล้องจะต้องถูกยกเลิกภายใต้การเพิกถอนการรับประกันภายในสองเดือนนับจากวันที่ค้นพบ

12.3 สินค้าถือว่าเป็นไปตามสัญญาหากในขณะที่ส่งมอบให้กับผู้บริโภค:

12.4 จึงไม่รวมอยู่ในขอบเขตของข้อบกพร่องในการรับประกันทางกฎหมายที่กำหนดโดยข้อเท็จจริงโดยบังเอิญหรือความรับผิดชอบของลูกค้าหรือจากการใช้ผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์การใช้งานและ / หรือระบุไว้ในเอกสารทางเทคนิคอาจแนบมากับผลิตภัณฑ์

12.5 ในกรณีที่เกิดข้อบกพร่องหรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ Cool-mania จะให้บริการแก่ลูกค้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพื่อเรียกคืนความสอดคล้องของผลิตภัณฑ์: โดยการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์อื่นที่มีคุณสมบัติเท่ากันหรือมากกว่า มิฉะนั้นด้วยการลดราคาที่เหมาะสมหรือการยกเลิกสัญญาคืนเงินตามจำนวนที่จ่ายไป

12.6 เพื่อให้ได้รับประโยชน์จากการรับประกันทางกฎหมายลูกค้าจะต้องแสดงหลักฐานของวันที่ซื้อและส่งมอบสินค้าก่อน ขอแนะนำให้ลูกค้าบันทึกสำเนาอีเมล "คำสั่งซื้อและการยืนยันการจัดส่ง" ซึ่ง Cool-mania ส่งให้หรือเอกสารอื่นใดเพื่อยืนยันถึงวันที่ดำเนินการสั่งซื้อ (ตัวอย่างเช่นบันทึกการจัดส่งทางไปรษณีย์) หรือหลักฐานการชำระเงิน).

12.7 ลูกค้าต้องส่งการสื่อสารที่เฉพาะเจาะจงไปยัง Cool-mania ซึ่งต้องการการขจัดความไม่เป็นไปตามข้อกำหนดทางอีเมล [email protected] เรื่อง: ผลิตภัณฑ์มีตำหนิ

12.8 ในกรณีที่แอปพลิเคชันการรับประกันกำหนดให้ส่งคืนผลิตภัณฑ์เพื่อซ่อมแซมข้อบกพร่องลูกค้าจะต้องส่งคืนผลิตภัณฑ์ในบรรจุภัณฑ์เดิมโดยครบถ้วนในทุกส่วน (รวมถึงบรรจุภัณฑ์และเอกสารประกอบและอุปกรณ์เสริม) เพื่อจำกัดความเสียหายให้กับหีบห่อเดิมขอแนะนำให้ใส่ลงในกล่องอื่น ควรหลีกเลี่ยงการติดฉลากหรือเทปลงบนบรรจุภัณฑ์เดิมของผลิตภัณฑ์โดยตรง

12.9 หากไม่พบข้อบกพร่องหรือไม่ควรเป็นความไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ตามพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 206/2005 ลูกค้าจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบและซ่อมแซมรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ( การขนส่ง ฯลฯ .. ) ในที่สุดก็ยังคงอยู่โดย Cool-mania การรับประกันจะไม่ถูกต้องหากข้อบกพร่องเกิดจากการละเลยหรือใช้งานอย่างไม่ถูกต้องของผู้ซื้อการฉ้อโกงความชื้นหรือสาเหตุอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับข้อบกพร่องในการผลิตหรือการผลิต

13. ความเป็นส่วนตัว

13.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ลูกค้าร้องขอและจัดหาให้ในระหว่างการกรอกโมดูลคำสั่งซื้อจะถูกรวบรวมและประมวลผลเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าและจะไม่อนุญาตให้บุคคลที่สามไม่ว่าในกรณีใด ๆ Cool-mania รับประกันความเคารพต่อลูกค้า กฎเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้รหัสความเป็นส่วนตัวที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 196 ลงวันที่ 30.06.2003 และการแก้ไขในภายหลัง

14. ข้อผิดพลาดและ / หรือความไม่ถูกต้องบนไซต์

14.1 Cool-mania มุ่งมั่นที่จะตรวจสอบแคตตาล็อกออนไลน์อย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดหรือความไม่ถูกต้อง อย่างไรก็ตามเป็นไปได้ว่าเว็บไซต์มีข้อผิดพลาดความไม่ถูกต้องหรือการละเว้นดังนั้น Cool-mania ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อผิดพลาดความไม่ถูกต้องหรือการละเว้นใด ๆ ที่มีอยู่บนเว็บไซต์แม้ว่าจะได้รับคำสั่งซื้อในที่สุดก็ตาม ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงข้อมูลได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า