Neocube - ลูกบอลแม่เหล็ก

Neocube - ลูกบอลแม่เหล็กประกอบด้วยแม่เหล็กหายากพลังงานสูงจำนวน 216 ชิ้น Buckey Ball ช่วยให้คุณสร้างและสร้างรูปร่างและรูปแบบที่ไม่น่าเชื่อได้อีกครั้ง